0912 44 77 75

– Định hướng khách hàng là nền tảng hoạt động
– Kết hợp hài hòa lợi ích khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng là sợi chỉ xuyên suốt
mọi hành động
– Xây dựng văn hóa Nhật Minh C&I theo phương châm tạo dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh, không ngừng học hỏi để hoàn thiện, luôn cởi mở trao đổi thông tin để cùng tiến
bộ.
– Công nghệ tiên tiến và quản trị thông tin có khoa học là cơ sở để tăng tốc và duy trì sức mạnh.
– Đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, luôn thể hiện tính chuyên nghiệp và sáng tạo là cơ sở cho sự thành công của công ty.